龙山百科网

扫描二维码在手机上浏览

咏怀八十二首(咏怀八十二首其一拼音版)资料详情描述

  yī 一yè zhōng bú néng mèi ,qǐ zuò dàn míng qín 。báo wéi jiàn míng yuè 。qīng fēng chuī wǒ jīn 。gū hóng hào wài yě 。xiáng niǎo míng běi lín 。夜中不能寐,起坐弹鸣琴。薄帷鉴明月。清风吹我襟。孤鸿号外野。翔鸟鸣北林。pái huái jiāng hé jiàn ?yōu sī dú shāng xīn 。徘徊将何见?忧思独伤心。èr 二èr fēi yóu jiāng bīn 。xiāo yáo shùn fēng xiáng 。jiāo fǔ huái pèi huán 。wǎn luán yǒu fēn fāng 。yī mí qíng huān ài 。qiān zǎi bú xiàng wàng 。二妃游江滨。逍遥顺风翔。交甫怀佩环。婉娈有芬芳。猗靡情欢爱。千载不相忘。qīng chéng mí xià cài 。róng hǎo jié zhōng cháng 。gǎn jī shēng yōu sī 。xuān cǎo shù lán fáng 。gāo mù wéi shuí shī 。qí yǔ yuàn cháo yáng 。倾城迷下蔡。容好结中肠。感激生忧思。萱草树兰房。膏沐为谁施。其雨怨朝阳。rú hé jīn shí jiāo 。yī dàn gèng lí shāng 。如何金石交。一旦更离伤。sān 三jiā shù xià chéng qī 。dōng yuán táo yǔ lǐ 。qiū fēng chuī fēi huò 。líng luò cóng cǐ shǐ 。fán huá yǒu qiáo cuì 。táng shàng shēng jīng qǐ 。嘉树下成蹊。东园桃与李。秋风吹飞藿。零落从此始。繁华有憔悴。堂上生荆杞。qū mǎ shě zhī qù 。qù shàng xī shān zhǐ 。yī shēn bú zì bǎo 。hé kuàng liàn qī zǐ 。níng shuāng bèi yě cǎo 。suì mù yì yún yǐ 。驱马舍之去。去上西山趾。一身不自保。何况恋妻子。凝霜被野草。岁暮亦云已。sì 四tiān mǎ chū xī běi 。yóu lái cóng dōng dào 。chūn qiū fēi yǒu tuō 。fù guì yān cháng bǎo 。qīng lù bèi gāo lán 。níng shuāng zhān yě cǎo 。天马出西北。由来从东道。春秋非有托。富贵焉常保。清露被皋兰。凝霜沾野草。cháo wéi mèi shǎo nián 。xī mù chéng chǒu lǎo 。zì fēi wáng zǐ jìn 。shuí néng cháng měi hǎo 。朝为媚少年。夕暮成丑老。自非王子晋。谁能常美好。wǔ 五píng shēng shǎo nián shí 。qīng báo hǎo xián gē 。xī yóu xián yáng zhōng 。zhào lǐ xiàng jīng guò 。yú lè wèi zhōng jí 。bái rì hū cuō tuó 。平生少年时。轻薄好弦歌。西游咸阳中。赵李相经过。娱乐未终极。白日忽蹉跎。qū mǎ fù lái guī 。fǎn gù wàng sān hé 。huáng jīn bǎi yì jìn 。zī yòng cháng kǔ duō 。běi lín tài háng dào 。shī lù jiāng rú hé 。驱马复来归。反顾望三河。黄金百镒尽。资用常苦多。北临太行道。失路将如何。liù 六xī wén dōng líng guā 。jìn zài qīng mén wài 。lián zhěn jù qiān mò 。zǐ mǔ xiàng gōu dài 。wǔ sè yào cháo rì 。jiā bīn sì miàn huì 。昔闻东陵瓜。近在青门外。连畛距阡陌。子母相钩带。五色曜朝日。嘉宾四面会。gāo huǒ zì jiān áo 。duō cái wéi huàn hài 。bù yī kě zhōng shēn 。chǒng lù qǐ zú lài 。膏火自煎熬。多财为患害。布衣可终身。宠禄岂足赖。qī 七yán shǔ wéi zī xià 。sān xún jiāng yù yí 。fāng shù chuí lǜ yè 。qīng yún zì wēi yǐ 。sì shí gèng dài xiè 。rì yuè dì cān chà 。炎暑惟兹夏。三旬将欲移。芳树垂绿叶。青云自逶迤。四时更代谢。日月递参差。pái huái kōng táng shàng 。dāo dá mò wǒ zhī 。yuàn dǔ zú huān hǎo 。bú jiàn bēi bié lí 。徘徊空堂上。忉怛莫我知。愿覩卒欢好。不见悲别离。bā 八zhuó zhuó xī tuí rì 。yú guāng zhào wǒ yī 。huí fēng chuī sì bì 。hán niǎo xiàng yīn yī 。zhōu zhōu shàng xián yǔ 。qióng qióng yì niàn jī 。灼灼西隤日。余光照我衣。回风吹四壁。寒鸟相因依。周周尚衔羽。蛩蛩亦念饥。rú hé dāng lù zǐ 。qìng shé wàng suǒ guī 。qǐ wéi kuā yù míng 。qiáo cuì shǐ xīn bēi 。níng yǔ yàn què xiáng 。bú suí huáng hú fēi 。如何当路子。磬折忘所归。岂为夸誉名。憔悴使心悲。宁与燕雀翔。不随黄鹄飞。huáng hú yóu sì hǎi 。zhōng lù jiāng ān guī 。黄鹄游四海。中路将安归。jiǔ 九bù chū shàng dōng mén 。běi wàng shǒu yáng cén 。xià yǒu cǎi wēi shì 。shàng yǒu jiā shù lín 。liáng chén zài hé xǔ 。níng shuāng zhān yī jīn 。步出上东门。北望首阳岑。下有采薇士。上有嘉树林。良辰在何许。凝霜沾衣襟。hán fēng zhèn shān gāng 。xuán yún qǐ zhòng yīn 。míng yàn fēi nán zhēng 。tí guī fā āi yīn 。sù zhì yóu shāng shēng 。qī chuàng shāng wǒ xīn 。寒风振山冈。玄云起重阴。鸣鴈飞南征。鶗鴂发哀音。素质游商声。凄怆伤我心。shí 十běi lǐ duō qí wǔ 。pú shàng yǒu wēi yīn 。qīng báo xián yóu zǐ 。fǔ yǎng zhà fú chén 。fāng shì cóng xiá lù 。mǐn miǎn qū huāng yín 。北里多奇舞。濮上有微音。轻薄闲游子。俯仰乍浮沉。方式从狭路。僶俛趋荒淫。yān jiàn wáng zǐ qiáo 。chéng yún xiáng dèng lín 。dú yǒu yán nián shù 。kě yǐ wèi wǒ xīn 。焉见王子乔。乘云翔邓林。独有延年术。可以慰我心。shí yī 十一zhàn zhàn zhǎng jiāng shuǐ 。shàng yǒu fēng shù lín 。gāo lán bèi jìng lù 。qīng lí shì qīn qīn 。yuǎn wàng lìng rén bēi 。chūn qì gǎn wǒ xīn 。湛湛长江水。上有枫树林。皋兰被径路。青骊逝骎骎。远望令人悲。春气感我心。sān chǔ duō xiù shì 。cháo yún jìn huāng yín 。zhū huá zhèn fēn fāng 。gāo cài xiàng zhuī xún 。yī wéi huáng què āi 。lèi xià shuí néng jìn 。三楚多秀士。朝云进荒淫。朱华振芬芳。高蔡相追寻。一为黄雀哀。泪下谁能禁。shí èr 十二xī rì fán huá zǐ 。ān líng yǔ lóng yáng 。yāo yāo táo lǐ huā 。zhuó zhuó yǒu huī guāng 。yuè yì ruò jiǔ chūn 。qìng shé sì qiū shuāng 。昔日繁华子。安陵与龙阳。夭夭桃李花。灼灼有辉光。悦怿若九春。磬折似秋霜。liú pǎn fā zī mèi 。yán xiào tǔ fēn fāng 。xié shǒu děng huān ài 。xiǔ xī tóng yī shang 。yuàn wéi shuāng fēi niǎo 。bǐ yì gòng áo xiáng 。流盻发姿媚。言笑吐芬芳。携手等欢爱。宿昔同衣裳。愿为双飞鸟。比翼共翱翔。dān qīng zhe míng shì 。yǒng shì bú xiàng wàng 。丹青着明誓。永世不相忘。shí sān 十三dēng gāo lín sì yě 。běi wàng qīng shān ā 。sōng bǎi yì gāng cén 。fēi niǎo míng xiàng guò 。gǎn kǎi huái xīn suān 。yuàn dú cháng kǔ duō 。登高临四野。北望青山阿。松柏翳冈岑。飞鸟鸣相过。感慨怀辛酸。怨毒常苦多。lǐ gōng bēi dōng mén 。sū zǐ xiá sān hé 。qiú rén zì dé rén 。qǐ fù tàn zī jiē 。李公悲东门。苏子狭三河。求仁自得仁。岂复叹咨嗟。shí sì 十四kāi qiū zhào liáng qì 。xī shuài míng chuáng wéi 。gǎn wù huái yīn yōu 。qiāo qiāo lìng xīn bēi 。duō yán yān suǒ gào 。fán cí jiāng sù shuí 。开秋兆凉气。蟋蟀鸣床帷。感物怀殷忧。悄悄令心悲。多言焉所告。繁辞将诉谁。wēi fēng chuī luó mèi 。míng yuè yào qīng huī 。chén jī míng gāo shù 。mìng jià qǐ xuán guī 。微风吹罗袂。明月耀清晖。晨鸡鸣高树。命驾起旋归。shí wǔ 十五xī nián shí sì wǔ 。zhì shàng hǎo shī shū 。bèi hè huái zhū yù 。yán mǐn xiàng yǔ qī 。kāi xuān lín sì yě 。dēng gāo wàng suǒ sī 。昔年十四五。志尚好诗书。被褐怀珠玉。颜闵相与期。开轩临四野。登高望所思。qiū mù bì shān gāng 。wàn dài tóng yī shí 。qiān qiū wàn suì hòu 。róng míng ān suǒ zhī 。nǎi wù xiàn mén zǐ 。jiào jiào lìng zì chī 。丘墓蔽山冈。万代同一时。千秋万岁后。荣名安所之。乃悟羡门子。噭噭令自嗤。shí liù 十六pái huái péng chí shàng 。hái gù wàng dà liáng 。lǜ shuǐ yáng hóng bō 。kuàng yě mǎng máng máng 。zǒu shòu jiāo héng chí 。fēi niǎo xiàng suí xiáng 。徘徊蓬池上。还顾望大梁。绿水扬洪波。旷野莽茫茫。走兽交横驰。飞鸟相随翔。shì shí chún huǒ zhōng 。rì yuè zhèng xiàng wàng 。shuò fēng lì yán hán 。yīn qì xià wēi shuāng 。jī lǚ wú chóu pǐ 。miǎn yǎng huái āi shāng 。是时鹑火中。日月正相望。朔风厉严寒。阴气下微霜。覊旅无俦匹。俛仰怀哀伤。xiǎo rén jì qí gōng 。jun1 zǐ dào qí cháng 。qǐ xī zhōng qiáo cuì 。yǒng yán zhe sī zhāng 。小人计其功。君子道其常。岂惜终憔悴。咏言着斯章。shí qī 十七dú zuò kōng táng shàng 。shuí kě yǔ huān zhě 。chū mén lín yǒng lù 。bú jiàn háng chē mǎ 。dēng gāo wàng jiǔ zhōu 。yōu yōu fèn kuàng yě 。独坐空堂上。谁可与欢者。出门临永路。不见行车马。登高望九州。悠悠分旷野。gū niǎo xī běi fēi 。lí shòu dōng nán xià 。rì mù sī qīn yǒu 。wù yán yòng zì xiě 。孤鸟西北飞。离兽东南下。日暮思亲友。晤言用自写。shí bā 十八xuán chē zài xī nán 。xī hé jiāng yù qīng 。liú guāng yào sì hǎi 。hū hū zhì xī míng 。cháo wéi xián chí huī 。méng sì shòu qí róng 。悬车在西南。羲和将欲倾。流光耀四海。忽忽至夕冥。朝为咸池晖。蒙汜受其荣。qǐ zhī qióng dá shì 。yī sǐ bú zài shēng 。shì bǐ táo lǐ huā 。shuí néng jiǔ yíng yíng 。jun1 zǐ zài hé jì 。tàn xī wèi hé bīng 。岂知穷达士。一死不再生。视彼桃李花。谁能久荧荧。君子在何计。叹息未合幷。zhān yǎng jǐng shān sōng 。kě yǐ wèi wú qíng 。瞻仰景山松。可以慰吾情。shí jiǔ 十九xī fāng yǒu jiā rén 。jiǎo ruò bái rì guāng 。bèi fú xiān luó yī 。zuǒ yòu pèi shuāng huáng 。xiū róng yào zī měi 。shùn fēng zhèn wēi fāng 。西方有佳人。皎若白日光。被服纤罗衣。左右佩双璜。修容耀姿美。顺风振微芳。dēng gāo tiào suǒ sī 。jǔ mèi dāng cháo yáng 。jì yán yún xiāo xián 。huī xiù líng xū xiáng 。piāo yáo huǎng hū zhōng 。liú miǎn gù wǒ bàng 。登高眺所思。举袂当朝阳。寄颜云霄闲。挥袖凌虚翔。飘飖恍惚中。流眄顾我傍。yuè yì wèi jiāo jiē 。wù yán yòng gǎn shāng 。悦怿未交接。晤言用感伤。èr shí 二十yáng zhū qì qí lù 。mò zǐ bēi rǎn sī 。yī ràng zhǎng lí bié 。piāo yáo nán yǔ qī 。qǐ tú yàn wǎn qíng 。cún wáng chéng yǒu zhī 。杨朱泣歧路。墨子悲染丝。揖让长离别。飘飖难与期。岂徒燕婉情。存亡诚有之。xiāo suǒ rén suǒ bēi 。huò xìn bú kě cí 。zhào nǚ mèi zhōng shān 。qiān róu yù jiàn qī 。jiē jiē tú shàng shì 。hé yòng zì bǎo chí 。萧索人所悲。祸衅不可辞。赵女媚中山。谦柔愈见欺。嗟嗟涂上士。何用自保持。èr shí yī 二十一yú xīn huái cùn yīn 。xī yáng jiāng yù míng 。huī mèi fǔ zhǎng jiàn 。yǎng guān fú yún zhēng 。yún jiān yǒu xuán hè 。kàng zhì yáng āi shēng 。于心怀寸阴。羲阳将欲冥。挥袂抚长剑。仰观浮云征。云间有玄鹤。抗志扬哀声。yī fēi chōng qīng tiān 。kuàng shì bú zài míng 。qǐ yǔ chún yàn yóu 。lián piān xì zhōng tíng 。一飞冲青天。旷世不再鸣。岂与鹑鷃游。连翩戏中庭。èr shí èr 二十二xià hòu chéng líng yú 。kuā fù wéi dèng lín 。cún wáng cóng biàn huà 。rì yuè yǒu fú chén 。fèng huáng míng cān chà 。líng lún fā qí yīn 。夏后乘灵舆。夸父为邓林。存亡从变化。日月有浮沉。凤皇鸣参差。伶伦发其音。wáng zǐ hǎo xiāo guǎn 。shì shì xiàng zhuī xún 。shuí yán bú kě jiàn 。qīng niǎo míng wǒ xīn 。王子好箫管。世世相追寻。谁言不可见。青鸟明我心。èr shí sān 二十三dōng nán yǒu shè shān 。fén shuǐ chū qí yáng 。liù lóng fú qì yú 。yún gài qiē tiān gāng 。xiān zhě sì wǔ rén 。xiāo yáo yàn lán fáng 。东南有射山。汾水出其阳。六龙服气舆。云盖切天纲。仙者四五人。逍遥晏兰房。qǐn xī yī chún hé 。hū xī chéng lù shuāng 。mù yù dān yuān zhōng 。zhào yào rì yuè guāng 。qǐ ān tōng líng tái 。yóu yǎng qù gāo xiáng 。寝息一纯和。呼噏成露霜。沐浴丹渊中。照耀日月光。岂安通灵台。游瀁去高翔。èr shí sì 二十四yīn yōu lìng zhì jié 。chù tì cháng ruò jīng 。xiāo yáo wèi zhōng yàn 。zhū huá hū xī qīng 。xī shuài zài hù yǒu 。huì gū hào zhōng tíng 。殷忧令志结。怵惕常若惊。逍遥未终晏。朱华忽西倾。蟋蟀在户牖。蟪蛄号中庭。xīn cháng wèi xiàng hǎo 。shuí yún liàng wǒ qíng 。yuàn wéi yún jiān niǎo 。qiān lǐ yī āi míng 。sān zhī yán yíng zhōu 。yuǎn yóu kě zhǎng shēng 。心肠未相好。谁云亮我情。愿为云间鸟。千里一哀鸣。三芝延瀛洲。远游可长生。èr shí wǔ 二十五bá jiàn lín bái rèn 。ān néng xiàng zhōng shāng 。dàn wèi gōng yán zì 。chēng wǒ sān jiāng páng 。fēi quán liú yù shān 。xuán chē qī fú sāng 。拔剑临白刃。安能相中伤。但畏工言字。称我三江旁。飞泉流玉山。悬车栖扶桑。rì yuè jìng qiān lǐ 。sù fēng fā wēi shuāng 。shì lù yǒu qióng dá 。zī jiē ān kě zhǎng 。日月径千里。素风发微霜。势路有穷达。咨嗟安可长。èr shí liù 二十六cháo dēng hóng pō diān 。rì xī wàng xī shān 。jīng jí bèi yuán yě 。qún niǎo fēi piān piān 。luán yī shí qī xiǔ 。xìng mìng yǒu zì rán 。朝登洪坡颠。日夕望西山。荆棘被原野。羣鸟飞翩翩。鸾鹥时栖宿。性命有自然。jiàn mù shuí néng jìn 。shè gàn fù chán juān 。bú jiàn lín zhōng gě 。yán màn xiàng gōu lián 。建木谁能近。射干复婵娟。不见林中葛。延蔓相勾连。èr shí qī 二十七zhōu zhèng tiān xià jiāo 。jiē shù dāng sān hé 。yāo yě xián dōu zǐ 。huàn yào hé fēn pā 。xuán fā fā zhū yán 。dì miǎn yǒu guāng huá 。周郑天下交。街术当三河。妖冶闲都子。焕耀何芬葩。玄发发朱颜。睇眄有光华。qīng chéng sī yī gù 。yí shì lái xiàng kuā 。yuàn wéi sān chūn yóu 。cháo yáng hū cuō tuó 。shèng shuāi zài xū yú 。lí bié jiāng rú hé 。倾城思一顾。遗视来相夸。愿为三春游。朝阳忽蹉跎。盛衰在须臾。离别将如何。èr shí bā 二十八ruò huā yào sì hǎi 。fú sāng yì yíng zhōu 。rì yuè jīng tiān tú 。míng àn bú xiàng chóu 。qióng dá zì yǒu cháng 。dé shī yòu hé qiú 。若花耀四海。扶桑翳瀛洲。日月经天涂。明暗不相雠。穷达自有常。得失又何求。qǐ xiào lù shàng tóng 。xié shǒu gòng áo yóu 。yīn yáng yǒu biàn huà 。shuí yún chén bú fú 。zhū biē yuè fēi quán 。yè fēi guò wú zhōu 。岂效路上童。携手共遨游。阴阳有变化。谁云沉不浮。朱鳖跃飞泉。夜飞过吴洲。miǎn yǎng yùn tiān dì 。zài fǔ sì hǎi liú 。xì lèi míng lì chǎng 。nú jun4 tóng yī zhōu 。qǐ ruò yí ěr mù 。shēng xiá qù yīn yōu 。俛仰运天地。再抚四海流。系累名利场。驽骏同一辀。岂若遗耳目。升遐去殷忧。èr shí jiǔ 二十九xī yú yóu dà liáng 。dēng yú huáng huá diān 。gòng gōng zhái xuán míng 。gāo tái zào qīng tiān 。yōu huāng miǎo yōu yōu 。qī chuàng huái suǒ lián 。昔余游大梁。登于黄华颠。共工宅玄冥。高台造青天。幽荒邈悠悠。凄怆怀所怜。suǒ lián zhě shuí zǐ 。míng chá zì zhào yán 。yīng lóng shěn jì zhōu 。yāo nǚ bú dé mián 。sì chǐ líng shì sú 。qǐ yún yǒng jué nián 。所怜者谁子。明察自照妍。应龙沈冀州。妖女不得眠。肆侈陵世俗。岂云永厥年。sān shí 三十qū chē chū mén qù 。yì yù yuǎn zhēng háng 。zhēng háng ān suǒ rú 。bèi qì kuā yǔ míng 。kuā míng bú zài jǐ 。dàn yuàn shì zhōng qíng 。驱车出门去。意欲远征行。征行安所如。背弃夸与名。夸名不在己。但愿适中情。dān wéi bì jiǎo rì 。gāo shù gé wēi shēng 。chán xié shǐ jiāo shū 。fú yún lìng zhòu míng 。yàn wǎn tóng yī shang 。yī gù qīng rén chéng 。单帷蔽皎日。高树隔微声。谗邪使交疏。浮云令昼冥。嬿婉同衣裳。一顾倾人城。cóng róng zài yī shí 。fán huá bú zài róng 。chén cháo yǎn fù mù 。bú jiàn suǒ huān xíng 。huáng niǎo dōng nán fēi 。jì yán xiè yǒu shēng 。从容在一时。繁华不再荣。晨朝奄复暮。不见所欢形。黄鸟东南飞。寄言谢友生。sān shí yī 三十一jià yán fā wèi dōu 。nán xiàng wàng chuī yī 。xiāo guǎn yǒu yí yīn 。liáng wáng ān zài zāi 。zhàn shì shí zāo kāng 。xián zhě chù hāo lái 。驾言发魏都。南向望吹壹。箫管有遗音。梁王安在哉。战士食糟糠。贤者处蒿莱。gē wǔ qǔ wèi zhōng 。qín bīng yǐ fù lái 。jiá lín fēi wú yǒu 。zhū gōng shēng chén āi 。jun1 bài huá yáng xià 。shēn jìng wéi tǔ huī 。歌舞曲未终。秦兵已复来。夹林非吾有。朱宫生尘埃。军败华阳下。身竟为土灰。sān shí èr 三十二cháo yáng bú zài shèng 。bái rì hū xī yōu 。qù cǐ ruò fǔ yǎng 。rú hé sì jiǔ qiū 。rén shēng ruò chén lù 。tiān dào miǎo yōu yōu 。朝阳不再盛。白日忽西幽。去此若俯仰。如何似九秋。人生若尘露。天道邈悠悠。qí jǐng shēng qiū shān 。tì sì fēn jiāo liú 。kǒng shèng lín zhǎng chuān 。xī shì hū ruò fú 。qù zhě yú bú jí 。lái zhě wú bú liú 。齐景升丘山。涕泗纷交流。孔圣临长川。惜逝忽若浮。去者余不及。来者吾不留。yuàn dēng tài huá shān 。shàng yǔ sōng zǐ yóu 。yú fù zhī shì huàn 。chéng liú fàn qīng zhōu 。愿登太华山。上与松子游。渔父知世患。乘流泛轻舟。sān shí sān 三十三yī rì fù yī xī 。yī xī fù yī cháo 。yán sè gǎi píng cháng 。jīng shén zì sǔn xiāo 。xiōng zhōng huái tāng huǒ 。biàn huà gù xiàng zhāo 。一日复一夕。一夕复一朝。颜色改平常。精神自损消。胸中怀汤火。变化故相招。wàn shì wú qióng jí 。zhī móu kǔ bú ráo 。dàn kǒng xū yú jiān 。hún qì suí fēng piāo 。zhōng shēn lǚ báo bīng 。shuí zhī wǒ xīn jiāo 。万事无穷极。知谋苦不饶。但恐须臾间。魂气随风飘。终身履薄冰。谁知我心焦。sān shí sì 三十四yī rì fù yī cháo 。yī hūn fù yī chén 。róng sè gǎi píng cháng 。jīng shén zì piāo lún 。lín shāng duō āi chǔ 。sī wǒ gù shí rén 。一日复一朝。一昏复一晨。容色改平常。精神自飘沦。临觞多哀楚。思我故时人。duì jiǔ bú néng yán 。qī chuàng huái suān xīn 。yuàn gēng dōng gāo yáng 。shuí yǔ shǒu qí zhēn 。chóu kǔ zài yī shí 。gāo háng shāng wēi shēn 。对酒不能言。凄怆怀酸辛。愿耕东皋阳。谁与守其真。愁苦在一时。高行伤微身。qǔ zhí hé suǒ wéi 。lóng shé wéi wǒ lín 。曲直何所为。龙蛇为我邻。sān shí wǔ 三十五shì wù hé bīn fēn 。rén dào kǔ bú huáng 。zhuàng nián yǐ shí shì 。cháo lù dài tài yáng 。yuàn lǎn xī hé pèi 。bái rì bú yí guāng 。世务何缤纷。人道苦不遑。壮年以时逝。朝露待太阳。愿揽羲和辔。白日不移光。tiān jiē lù shū jué 。yún hàn miǎo wú liáng 。zhuó fā yáng gǔ bīn 。yuǎn yóu kūn yuè bàng 。dēng bǐ liè xiān qū 。cǎi cǐ qiū lán fāng 。天阶路殊绝。云汉邈无梁。濯发旸谷滨。远游昆岳傍。登彼列仙岨。采此秋兰芳。shí lù wū zú zhēng 。tài jí kě áo xiáng 。时路乌足争。太极可翱翔。sān shí liù 三十六shuí yán wàn shì jiān 。xiāo yáo kě zhōng shēng 。lín táng yì huá shù 。yōu yōu niàn wú xíng 。páng huáng sī qīn yǒu 。shū hū fù zhì míng 。谁言万事囏。逍遥可终生。临堂翳华树。悠悠念无形。彷徨思亲友。倐忽复至冥。jì yán dōng fēi niǎo 。kě yòng wèi wǒ qíng 。寄言东飞鸟。可用慰我情。sān shí qī 三十七jiā shí zài jīn chén 。líng yǔ sǎ chén āi 。lín lù wàng suǒ sī 。rì xī fù bú lái 。rén qíng yǒu gǎn kǎi 。dàng yàng yān néng pái 。嘉时在今辰。零雨洒尘埃。临路望所思。日夕复不来。人情有感慨。荡漾焉能排。huī tì huái āi shāng 。xīn suān shuí yǔ zāi 。挥涕怀哀伤。辛酸谁语哉。sān shí bā 三十八yán guāng yán wàn lǐ 。hóng chuān dàng tuān lài 。wān gōng guà fú sāng 。zhǎng jiàn yǐ tiān wài 。tài shān chéng dǐ lì 。huáng hé wéi shang dài 。炎光延万里。洪川荡湍濑。弯弓挂扶桑。长剑倚天外。泰山成砥砺。黄河为裳带。shì bǐ zhuāng zhōu zǐ 。róng kū hé zú lài 。juān shēn qì zhōng yě 。wū yuān zuò huàn hài 。qǐ ruò xióng jié shì 。gōng míng cóng cǐ dà 。视彼庄周子。荣枯何足赖。捐身弃中野。乌鸢作患害。岂若雄杰士。功名从此大。sān shí jiǔ 三十九zhuàng shì hé kāng kǎi 。zhì yù wēi bā huāng 。qū chē yuǎn háng yì 。shòu mìng niàn zì wàng 。liáng gōng jiā wū hào 。míng jiǎ yǒu jīng guāng 。壮士何慷慨。志欲威八荒。驱车远行役。受命念自忘。良弓挟乌号。明甲有精光。lín nán bú gù shēng 。shēn sǐ hún fēi yáng 。qǐ wéi quán qū shì 。xiào mìng zhēng zhàn chǎng 。zhōng wéi bǎi shì róng 。yì shǐ lìng míng zhāng 。临难不顾生。身死魂飞扬。岂为全躯士。效命争战场。忠为百世荣。义使令名彰。chuí shēng xiè hòu shì 。qì jiē gù yǒu cháng 。垂声谢后世。气节故有常。sì shí 四十hún yuán shēng liǎng yí 。sì xiàng yùn héng jī 。jiǎo rì bù yán jīng 。sù yuè chuí jǐng huī 。guǐ dù yǒu zhāo huí 。āi zāi rén mìng wēi 。混元生两仪。四象运衡玑。曒日布炎精。素月垂景辉。晷度有昭回。哀哉人命微。piāo ruò fēng chén shì 。hū ruò qìng yún xī 。xiū líng shì yú yuàn 。guāng chǒng fēi jǐ wēi 。ān qī bù tiān lù 。sōng zǐ yǔ shì wéi 。飘若风尘逝。忽若庆云晞。修龄适余愿。光宠非己威。安期步天路。松子与世违。yān dé líng xiāo yì 。piāo yáo dēng yún méi 。jiē zāi ní fù zhì 。hé wéi jū jiǔ yí 。焉得凌霄翼。飘飖登云湄。嗟哉尼父志。何为居九夷。sì shí yī 四十一tiān wǎng mí sì yě 。liù hé yǎn bú shū 。suí bō fēn lún kè 。fàn fàn ruò fú fú 。shēng mìng wú qī dù 。cháo xī yǒu bú yú 。天网弥四野。六翮掩不舒。随波纷纶客。泛泛若浮凫。生命无期度。朝夕有不虞。liè xiān tíng xiū líng 。yǎng zhì zài chōng xū 。piāo yáo yún rì jiān 。miǎo yǔ shì lù shū 。róng míng fēi jǐ bǎo 。shēng sè yān zú yú 。列仙停修龄。养志在冲虚。飘飖云日间。邈与世路殊。荣名非己宝。声色焉足娱。cǎi yào wú xuán fǎn 。shén xiān zhì bú fú 。bī cǐ liáng kě huò 。lìng wǒ jiǔ chóu chú 。采药无旋返。神仙志不符。逼此良可惑。令我久踌躇。sì shí èr 四十二wáng yè xū liáng fǔ 。jiàn gōng sì yīng xióng 。yuán kǎi kāng zāi měi 。duō shì sòng shēng lóng 。yīn yáng yǒu chuǎn cuò 。rì yuè bú dāng róng 。王业须良辅。建功俟英雄。元凯康哉美。多士颂声隆。阴阳有舛错。日月不当融。tiān shí yǒu fǒu tài 。rén shì duō yíng chōng 。yuán qǐ dùn nán yuè 。bó yáng yǐn xī róng 。bǎo shēn niàn dào zhēn 。chǒng yào yān zú chóng 。天时有否泰。人事多盈冲。园绮遯南岳。伯阳隐西戎。保身念道真。宠耀焉足崇。rén shuí bú shàn shǐ 。xiǎn néng kè jué zhōng 。xiū zāi shàng shì shì 。wàn zǎi chuí qīng fēng 。人谁不善始。尠能克厥终。休哉上世士。万载垂清风。sì shí sān 四十三hóng hú xiàng suí fēi 。fēi fēi shì huāng yì 。shuāng hé lín zhǎng fēng 。xū yú wàn lǐ shì 。cháo cān láng gān shí 。xī xiǔ dān shān jì 。鸿鹄相随飞。飞飞适荒裔。双翮临长风。须臾万里逝。朝餐琅玕实。夕宿丹山际。kàng shēn qīng yún zhōng 。wǎng luó shú néng zhì 。qǐ yǔ xiāng qǔ shì 。xié shǒu gòng yán shì 。抗身青云中。网罗孰能制。岂与乡曲士。携手共言誓。sì shí sì 四十四chóu wù zhōng shǐ shū 。xiū duǎn gè yì fāng 。láng gān shēng gāo shān 。zhī yīng yào zhū táng 。yíng yíng táo lǐ huā 。chéng qī jiāng yāo shāng 。俦物终始殊。修短各异方。琅玕生高山。芝英耀朱堂。荧荧桃李花。成蹊将夭伤。yān gǎn xī qiān shù 。sān chūn biǎo wēi guāng 。zì fēi líng fēng shù 。qiáo cuì wū yǒu cháng 。焉敢希千术。三春表微光。自非凌风树。憔悴乌有常。sì shí wǔ 四十五yōu lán bú kě pèi 。zhū cǎo wéi shuí róng 。xiū zhú yǐn shān yīn 。shè gàn lín zēng chéng 。gě lěi yán yōu gǔ 。mián mián guā dié shēng 。幽兰不可佩。朱草为谁荣。修竹隐山阴。射干临增城。葛藟延幽谷。绵绵瓜瓞生。lè jí xiāo líng shén 。āi shēn shāng rén qíng 。jìng zhī yōu wú yì 。qǐ ruò guī tài qīng 。乐极消灵神。哀深伤人情。竟知忧无益。岂若归太清。sì shí liù 四十六xué jiū fēi sāng yú 。hǎi niǎo yùn tiān chí 。qǐ bú shí hóng dà 。yǔ yì bú xiàng yí 。zhāo yáo ān kě xiáng 。bú ruò qī shù zhī 。鷽鸠飞桑榆。海鸟运天池。岂不识宏大。羽翼不相宜。招摇安可翔。不若栖树枝。xià jí péng ài jiān 。shàng yóu yuán pǔ lí 。dàn ěr yì zì zú 。yòng zǐ wéi zhuī suí 。下集蓬艾间。上游园圃篱。但尔亦自足。用子为追随。sì shí qī 四十七shēng mìng chén ān zài 。yōu qī tì zhān jīn 。gāo niǎo xiáng shān gāng 。yàn què qī xià lín 。qīng yún bì qián tíng 。sù qín qī wǒ xīn 。生命辰安在。忧戚涕沾襟。高鸟翔山冈。燕雀栖下林。青云蔽前庭。素琴凄我心。chóng shān yǒu míng hè 。qǐ kě xiàng zhuī xún 。崇山有鸣鹤。岂可相追寻。sì shí bā 四十八míng jiū xī tíng shù 。jiāo míng yóu fú yún 。yān jiàn gū xiáng niǎo 。piān piān wú pǐ qún 。sǐ shēng zì rán lǐ 。xiāo sàn hé bīn fēn 。鸣鸠嬉庭树。焦明游浮云。焉见孤翔鸟。翩翩无匹羣。死生自然理。消散何缤纷。sì shí jiǔ 四十九bù yóu sān qú páng 。chóu chàng niàn suǒ sī 。qǐ wéi jīn cháo jiàn 。huǎng hū chéng yǒu zhī 。zé zhōng shēng qiáo sōng 。wàn shì wèi kě qī 。步游三衢旁。惆怅念所思。岂为今朝见。恍惚诚有之。泽中生乔松。万世未可期。gāo niǎo mó tiān fēi 。líng yún gòng yóu xī 。qǐ yǒu gū háng shì 。chuí tì bēi gù shí 。高鸟摩天飞。凌云共游嬉。岂有孤行士。垂涕悲故时。wǔ shí 五十qīng lù wéi níng shuāng 。huá cǎo chéng hāo lái 。shuí yún jun1 zǐ xián 。míng dá ān kě néng 。chéng yún zhāo sōng qiáo 。hū xī yǒng yǐ zāi 。清露为凝霜。华草成蒿莱。谁云君子贤。明达安可能。乘云招松乔。呼噏永矣哉。wǔ shí yī 五十一dān xīn shī ēn zé 。zhòng dé sàng suǒ yí 。shàn yán yān kě zhǎng 。cí huì wèi yì shī 。bú jiàn nán fēi yàn 。yǔ yì zhèng chà chí 。丹心失恩泽。重德丧所宜。善言焉可长。慈惠未易施。不见南飞燕。羽翼正差池。gāo zǐ yuàn xīn shī 。sān lǘ dào guāi lí 。hé wéi hún dùn shì 。shū hū tǐ mào huī 。高子怨新诗。三闾悼乖离。何为混沌氏。倐忽体貌隳。wǔ shí èr 五十二shí rì chū yáng gǔ 。mǐ jiē chí wàn lǐ 。jīng tiān yào sì hǎi 。shū hū qián méng fàn 。shuí yán yàn yán jiǔ 。yóu méi hé háng sì 。十日出旸谷。弭节驰万里。经天耀四海。倐忽潜蒙泛。谁言焱炎久。游没何行俟。shì zhě qǐ zhǎng shēng 。yì qù jīng yǔ qǐ 。qiān suì yóu chóng cháo 。yī cān liáo zì yǐ 。shì fēi dé shī jiān 。yān zú xiàng jī lǐ 。逝者岂长生。亦去荆与杞。千岁犹崇朝。一餐聊自已。是非得失间。焉足相讥理。jì lì zhī shù qióng 。āi qíng jù néng zhǐ 。计利知术穷。哀情遽能止。wǔ shí sān 五十三zì rán yǒu chéng lǐ 。shēng sǐ dào wú cháng 。zhì qiǎo wàn duān chū 。dà yào bú yì fāng 。rú hé kuā pí zǐ 。zuò sè huái jiāo cháng 。自然有成理。生死道无常。智巧万端出。大要不易方。如何夸毘子。作色怀骄肠。chéng xuān qū liáng mǎ 。píng jǐ xiàng gāo liáng 。bèi fú xiān luó yī 。shēn xiè shè xián fáng 。bú jiàn rì xī huá 。piān piān fēi lù páng 。乘轩驱良马。凭几向膏粱。被服纤罗衣。深榭设闲房。不见日夕华。翩翩飞路旁。wǔ shí sì 五十四kuā tán kuài fèn mèn 。qíng yōng fā fán xīn 。xī běi dēng bú zhōu 。dōng nán wàng dèng lín 。kuàng yě mí jiǔ zhōu 。chóng shān kàng gāo cén 。夸谈快愤懑。情慵发烦心。西北登不周。东南望邓林。旷野弥九州。崇山抗高岑。yī cān dù wàn shì 。qiān suì zài fú shěn 。shuí yún yù shí tóng 。lèi xià bú kě jìn 。一餐度万世。千岁再浮沈。谁云玉石同。泪下不可禁。wǔ shí wǔ 五十五rén yán yuàn yán nián 。yán nián yù yān zhī 。huáng hú hū zǐ ān 。qiān qiū wèi kě qī 。dú zuò shān yán zhōng 。cè chuàng huái suǒ sī 。人言愿延年。延年欲焉之。黄鹄呼子安。千秋未可期。独坐山嵓中。恻怆怀所思。wáng zǐ yī hé hǎo 。yī mí xiàng xié chí 。yuè yì yóu jīn chén 。jì xiào zài yī shí 。zhì cǐ míng cháo shì 。rì xī jiāng jiàn qī 。王子一何好。猗靡相携持。悦怿犹今辰。计校在一时。置此明朝事。日夕将见期。wǔ shí liù 五十六guì jiàn zài tiān mìng 。qióng dá zì yǒu shí 。wǎn luán nìng xié zǐ 。suí lì lái xiàng qī 。gū sī sǔn huì shī 。dàn wéi chán fū chī 。贵贱在天命。穷达自有时。婉娈佞邪子。随利来相欺。孤思损惠施。但为谗夫蚩。jí líng míng yún zhōng 。zǎi fēi mí suǒ qī 。yān zhī qīng cè shì 。yī dàn bú kě chí 。鹡鸰鸣云中。载飞靡所期。焉知倾侧士。一旦不可持。wǔ shí qī 五十七jīng fēng zhèn sì yě 。huí yún yīn táng yú 。chuáng wéi wéi shuí shè 。jǐ zhàng wéi shuí fú 。suī fēi míng jun1 zǐ 。qǐ ān sāng yǔ yú 。惊风振四野。回云荫堂隅。床帷为谁设。几杖为谁扶。虽非明君子。岂闇桑与榆。shì yǒu cǐ lóng kuì 。máng máng jiāng yān rú 。piān piān cóng fēng fēi 。yōu yōu qù gù jū 。lí huī yù shān xià 。yí qì huǐ yǔ yù 。世有此聋聩。芒芒将焉如。翩翩从风飞。悠悠去故居。离麾玉山下。遗弃毁与誉。wǔ shí bā 五十八wēi guàn qiē fú yún 。zhǎng jiàn chū tiān wài 。xì gù hé zú lǜ 。gāo dù kuà yī shì 。fēi zǐ wéi wǒ yù 。xiāo yáo yóu huāng yì 。危冠切浮云。长剑出天外。细故何足虑。高度跨一世。非子为我御。逍遥游荒裔。gù xiè xī wáng mǔ 。wú jiāng cóng cǐ shì 。qǐ yǔ péng hù shì 。dàn qín sòng yán shì 。顾谢西王母。吾将从此逝。岂与蓬户士。弹琴诵言誓。wǔ shí jiǔ 五十九hé shàng yǒu zhàng rén 。wěi xiāo qì míng zhū 。gān bǐ lí huò shí 。lè shì péng hāo lú 。qǐ xiào bīn fēn zǐ 。liáng mǎ chěng qīng yú 。河上有丈人。纬萧弃明珠。甘彼藜藿食。乐是蓬蒿庐。岂效缤纷子。良马骋轻舆。cháo shēng qú lù páng 。xī yì héng shù yú 。huān xiào bú zhōng yàn 。miǎn yǎng fù xī xū 。jiàn zī èr sān zhě 。fèn mèn cóng cǐ shū 。朝生衢路旁。夕瘗横术隅。欢笑不终宴。俛仰复欷歔。鉴兹二三者。愤懑从此舒。liù shí 六十rú zhě tōng liù yì 。lì zhì bú kě gàn 。wéi lǐ bú wéi dòng 。fēi fǎ bú kěn yán 。kě yǐn qīng quán liú 。jī shí bīng yī dān 。儒者通六艺。立志不可干。违礼不为动。非法不肯言。渴饮清泉流。饥食幷一箪。suì shí wú yǐ sì 。yī fú cháng kǔ hán 。xǐ lǚ yǒng nán fēng 。wēn páo xiào huá xuān 。xìn dào shǒu shī shū 。yì bú shòu yī cān 。岁时无以祀。衣服常苦寒。屣履咏南风。缊袍笑华轩。信道守诗书。义不受一餐。liè liè bāo biǎn cí 。lǎo shì yòng zhǎng tàn 。烈烈褒贬辞。老氏用长叹。liù shí yī 六十一shǎo nián xué jī jiàn 。miào jì guò qǔ chéng 。yīng fēng jié yún ní 。chāo shì fā qí shēng 。huī jiàn lín shā mò 。yǐn mǎ jiǔ yě shǎng 。少年学击剑。妙伎过曲城。英风截云霓。超世发奇声。挥剑临沙漠。饮马九野垧。qí zhì hé piān piān 。dàn wén jīn gǔ míng 。jun1 lǚ lìng rén bēi 。liè liè yǒu āi qíng 。niàn wǒ píng cháng shí 。huǐ hèn cóng cǐ shēng 。旗帜何翩翩。但闻金鼓鸣。军旅令人悲。烈烈有哀情。念我平常时。悔恨从此生。liù shí èr 六十二píng zhòu zhěng yī guàn 。sī jiàn kè yǔ bīn 。bīn kè zhě shuí zǐ 。shū hū ruò fēi chén 。shang yī pèi yún qì 。yán yǔ jiū líng shén 。平昼整衣冠。思见客与宾。宾客者谁子。倐忽若飞尘。裳衣佩云气。言语究灵神。xū yú xiàng bèi qì 。hé shí jiàn sī rén 。须臾相背弃。何时见斯人。liù shí sān 六十三duō lǜ lìng zhì sàn 。jì mò shǐ xīn yōu 。áo xiáng guān bēi zé 。fǔ jiàn dēng qīng zhōu 。dàn yuàn zhǎng xián xiá 。hòu suì fù lái yóu 。多虑令志散。寂寞使心忧。翱翔观陂泽。抚剑登轻舟。但愿长闲暇。后岁复来游。liù shí sì 六十四cháo chū shàng dōng mén 。yáo wàng shǒu yáng jī 。sōng bǎi yù sēn chén 。lí huáng xiàng yǔ xī 。xiāo yáo jiǔ qǔ jiān 。pái huái yù hé zhī 。朝出上东门。遥望首阳基。松柏郁森沉。鹂黄相与嬉。逍遥九曲间。徘徊欲何之。niàn wǒ píng jū shí 。yù rán sī yāo jī 。念我平居时。郁然思妖姬。liù shí wǔ 六十五wáng zǐ shí wǔ nián 。yóu yǎn yī luò bīn 。zhū yán mào chūn huá 。biàn huì huái qīng zhēn 。yān jiàn fú qiū gōng 。jǔ shǒu xiè shí rén 。王子十五年。游衍伊洛滨。朱颜茂春华。辩慧怀清真。焉见浮丘公。举手谢时人。qīng dàng yì huǎng hū 。piāo yáo qì qí shēn 。fēi fēi míng qiě xiáng 。huī yì qiě suān xīn 。轻荡易恍惚。飘飖弃其身。飞飞鸣且翔。挥翼且酸辛。liù shí liù 六十六sāi mén bú kě chū 。hǎi shuǐ yān kě fú 。zhū míng bú xiàng jiàn 。yǎn mèi dú wú hóu 。chí guā sī dōng líng 。huáng què chéng dú xiū 。塞门不可出。海水焉可浮。朱明不相见。奄昧独无侯。持瓜思东陵。黄雀诚独羞。shī shì zài xū yú 。dài jiàn shàng wú qiū 。dào bǐ sāng lín zǐ 。tì xià zì jiāo liú 。jiǎ chéng qiān wèi jiān 。ān mǎ qù háng yóu 。失势在须臾。带剑上吾丘。悼彼桑林子。涕下自交流。假乘汧渭间。鞍马去行游。liù shí qī 六十七hóng shēng zī zhì dù 。bèi fú zhèng yǒu cháng 。zūn bēi shè cì xù 。shì wù qí jì gāng 。róng shì zhěng yán sè 。qìng shé zhí guī zhāng 。洪生资制度。被服正有常。尊卑设次序。事物齐纪纲。容饰整颜色。磬折执圭璋。táng shàng zhì xuán jiǔ 。shì zhōng shèng dào liáng 。wài lì zhēn sù tán 。hù nèi miè fēn fāng 。fàng kǒu cóng zhōng chū 。fù shuō dào yì fāng 。堂上置玄酒。室中盛稻粱。外厉贞素谈。户内灭芬芳。放口从衷出。复说道义方。wěi qǔ zhōu xuán yí 。zī tài chóu wǒ cháng 。委曲周旋仪。姿态愁我肠。liù shí bā 六十八běi lín gàn mèi xī 。xī háng yóu shǎo rèn 。yáo gù wàng tiān jīn 。dài dàng lè wǒ xīn 。qǐ mí cún wáng mén 。yī yóu bú zài xún 。北临干昧溪。西行游少任。遥顾望天津。骀荡乐我心。绮靡存亡门。一游不再寻。tǎng yù chén fēng niǎo 。fēi jià chū nán lín 。mǎng yǎng yín guāng zhōng 。hū hū sì huāng yín 。xiū xī yàn qīng dōu 。chāo shì yòu shuí jìn 。傥遇晨风鸟。飞驾出南林。漭瀁滛光中。忽忽肆荒淫。休息晏清都。超世又谁禁。liù shí jiǔ 六十九rén zhī jié jiāo yì 。jiāo yǒu chéng dú nán 。xiǎn lù duō yí huò 。míng zhū wèi kě gàn 。bǐ qiú xiǎng tài láo 。wǒ yù bīng yī cān 。人知结交易。交友诚独难。险路多疑惑。明珠未可干。彼求飨太牢。我欲幷一餐。sǔn yì shēng yuàn dú 。duō duō fù hé yán 。损益生怨毒。咄咄复何言。qī shí 七十yǒu bēi zé yǒu qíng 。wú bēi yì wú sī 。jì fēi yīng wǎng gǔ 。hé bì wàn lǐ jī 。xiáng fēng fú zhòng xiāo 。qìng yún zhāo suǒ xī 。有悲则有情。无悲亦无思。茍非婴网罟。何必万里畿。翔风拂重霄。庆云招所晞。huī xīn jì kū zhái 。hé gù rén jiān zī 。shǐ dé wàng wǒ nán 。yān zhī hēi zì yí 。灰心寄枯宅。曷顾人间姿。始得忘我难。焉知嘿自遗。qī shí yī 七十一mù jǐn róng qiū mù 。huáng huáng yǒu guāng sè 。bái rì tuí lín zhōng 。piān piān líng lù cè 。xī shuài yín hù yǒu 。huì gū míng jīng jí 。木槿荣丘墓。煌煌有光色。白日颓林中。翩翩零路侧。蟋蟀吟户牖。蟪蛄鸣荆棘。fú yóu wán sān cháo 。cǎi cǎi xiū yǔ yì 。yī shang wéi shuí shī 。miǎn yǎng zì shōu shì 。shēng mìng jǐ hé shí 。kāng kǎi gè nǔ lì 。蜉蝣玩三朝。采采修羽翼。衣裳为谁施。俛仰自收拭。生命几何时。慷慨各努力。qī shí èr 七十二xiū tú chí xuān chē 。zhǎng chuān zǎi qīng zhōu 。xìng mìng qǐ zì rán 。shì lù yǒu suǒ yóu 。gāo míng lìng zhì huò 。zhòng lì shǐ xīn yōu 。修涂驰轩车。长川载轻舟。性命岂自然。势路有所由。高名令志惑。重利使心忧。qīn nì huái fǎn cè 。gǔ ròu hái xiàng chóu 。gèng xī huǐ zhū yù 。kě yòng dēng áo yóu 。亲昵怀反侧。骨肉还相雠。更希毁珠玉。可用登遨游。qī shí sān 七十三héng shù yǒu qí shì 。huáng jun4 fú qí xiāng 。cháo qǐ yíng zhōu yě 。rì xī xiǔ míng guāng 。zài fǔ sì hǎi wài 。yǔ yì zì fēi yáng 。横术有奇士。黄骏服其箱。朝起瀛洲野。日夕宿明光。再抚四海外。羽翼自飞扬。qù zhì shì shàng shì 。qǐ zú chóu wǒ cháng 。yī qù zhǎng lí jué 。qiān suì fù xiàng wàng 。去置世上事。岂足愁我肠。一去长离绝。千岁复相望。qī shí sì 七十四yī yú shàng shì shì 。tián dàn zhì ān pín 。jì yè dào líng chí 。chí wù fēn gòu chén 。nìng zǐ qǐ bú lèi 。yáng gē shuí kěn xùn 。猗欤上世士。恬淡志安贫。季叶道陵迟。驰骛纷垢尘。寗子岂不类。杨歌谁肯殉。qī qī fēi wǒ ǒu 。huáng huáng fēi jǐ lún 。duō jiē róng rǔ shì 。qù lái wèi dào zhēn 。dào zhēn xìn kě yú 。qīng jié cún jīng shén 。栖栖非我偶。徨徨非己伦。咄嗟荣辱事。去来味道真。道真信可娱。清洁存精神。cháo yóu kàng gāo jiē 。cóng cǐ shì hé bīn 。巢由抗高节。从此适河滨。qī shí wǔ 七十五liáng dōng yǒu fāng cǎo 。yī cháo zài sān róng 。sè róng yàn zī měi 。guāng huá yào qīng chéng 。qǐ wéi míng zhé shì 。yāo gǔ chǎn mèi shēng 。梁东有芳草。一朝再三荣。色容艳姿美。光华耀倾城。岂为明哲士。妖蛊谄媚生。qīng báo zài yī shí 。ān zhī bǎi shì míng 。lù duān biàn juān zǐ 。dàn kǒng rì yuè qīng 。yān jiàn míng líng mù 。yōu yōu jìng wú xíng 。轻薄在一时。安知百世名。路端便娟子。但恐日月倾。焉见冥灵木。悠悠竟无形。qī shí liù 七十六qiū jià ān kě xué 。dōng yě qióng lù páng 。lún shēn yú yuān qián 。zēng shè niǎo gāo xiáng 。fàn fàn chéng qīng zhōu 。yǎn yàng mí suǒ wàng 。秋驾安可学。东野穷路旁。纶深鱼渊潜。矰设鸟高翔。泛泛乘轻舟。演漾靡所望。chuī xū shuí yǐ yì 。jiāng hú xiàng juān wàng 。dōu yě nán wéi yán 。xiū róng shì wǒ cháng 。zī nián zài sōng qiáo 。huǎng hū chéng wèi yāng 。吹嘘谁以益。江湖相捐忘。都冶难为颜。修容是我常。兹年在松乔。恍惚诚未央。qī shí qī 七十七duō jiē háng zhì lǎo 。mǐn miǎn cháng kǔ yōu 。lín chuān xiàn hóng bō 。tóng shǐ yì zhī liú 。bǎi nián hé zú yán 。dàn kǔ yuàn yǔ chóu 。咄嗟行至老。僶俛常苦忧。临川羡洪波。同始异支流。百年何足言。但苦怨与雠。chóu yuàn zhě shuí zǐ 。ěr mù hái xiàng xiū 。shēng sè wéi hú yuè 。rén qíng zì bī qiú 。zhāo bǐ xuán tōng shì 。qù lái guī xiàn yóu 。雠怨者谁子。耳目还相羞。声色为胡越。人情自逼遒。招彼玄通士。去来归羡游。qī shí bā 七十八xī yǒu shén xiān shì 。nǎi chù shè shān ā 。chéng yún yù fēi lóng 。xū xī jī qióng huá 。kě wén bú kě jiàn 。kāng kǎi tàn zī jiē 。昔有神仙士。乃处射山阿。乘云御飞龙。嘘噏叽琼华。可闻不可见。慷慨叹咨嗟。zì shāng fēi chóu lèi 。chóu kǔ lái xiàng jiā 。xià xué ér shàng dá 。hū hū jiāng rú hé 。自伤非俦类。愁苦来相加。下学而上达。忽忽将如何。qī shí jiǔ 七十九lín zhōng yǒu qí niǎo 。zì yán shì fèng huáng 。qīng cháo yǐn lǐ quán 。rì xī qī shān gāng 。gāo míng chè jiǔ zhōu 。yán jǐng wàng bā huāng 。林中有奇鸟。自言是凤凰。清朝饮醴泉。日夕栖山冈。高鸣彻九州。延颈望八荒。shì féng shāng fēng qǐ 。yǔ yì zì cuī cáng 。yī qù kūn lún xī 。hé shí fù huí xiáng 。dàn hèn chù fēi wèi 。chuàng lǎng shǐ xīn shāng 。适逢商风起。羽翼自摧藏。一去昆仑西。何时复回翔。但恨处非位。怆悢使心伤。bā shí 八十chū mén wàng jiā rén 。jiā rén qǐ zài zī 。sān shān zhāo sōng qiáo 。wàn shì shuí yǔ qī 。cún wáng yǒu zhǎng duǎn 。kāng kǎi jiāng yān zhī 。出门望佳人。佳人岂在兹。三山招松乔。万世谁与期。存亡有长短。慷慨将焉知。hū hū cháo rì tuí 。háng háng jiāng hé zhī 。bú jiàn jì qiū cǎo 。cuī shé zài jīn shí 。忽忽朝日隤。行行将何之。不见季秋草。摧折在今时。bā shí yī 八十一xī yǒu shén xiān zhě 。xiàn mén jí sōng qiáo 。xī xí jiǔ yáng jiān 。shēng xiá jī yún xiāo 。rén shēng lè zhǎng jiǔ 。bǎi nián zì yán liáo 。昔有神仙者。羡门及松乔。噏习九阳间。升遐叽云霄。人生乐长久。百年自言辽。bái rì yǔn yú gǔ 。yī xī bú zài cháo 。qǐ ruò yí shì wù 。dēng míng suí piāo yáo 。白日陨隅谷。一夕不再朝。岂若遗世物。登明遂飘飖。bā shí èr 八十二mù qián yíng yíng zhě 。mù jǐn yào zhū huá 。róng hǎo wèi zhōng cháo 。lián biāo yǔn qí pā 。qǐ ruò xī shān cǎo 。láng gān yǔ dān hé 。墓前荧荧者。木槿耀朱华。荣好未终朝。连飚陨其葩。岂若西山草。琅玕与丹禾。chuí yǐng lín zēng chéng 。yú guāng zhào jiǔ ā 。níng wēi shǎo nián zǐ 。rì jiǔ nán zī jiē 。垂影临增城。余光照九阿。宁微少年子。日久难咨嗟。

  提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

赞 0
分享海报
版权声明
未经允许不得转载:
文章地址:龙山百科网 » 咏怀八十二首(咏怀八十二首其一拼音版)资料详情描述
图片正在生成中,请稍后...

周六

02/24

咏怀八十二首(咏怀八十二首其一拼音版)资料详情描述

yī一yèzhōngbúnéngmèi,qǐzuòdànm

登录

记住我

注册